Search

Exhibition at NAI

On July 15th, at 6:30 pm Naregatsi Art Institute will unveil Nrani Abgaryan’s exhibition entitled “The Colors of Mood”.

The author introduces a new approach to the abstract painting through a type of art.

Nrani Abgaryan graduated from Yerevan State Linguistic University named after Valery Brusov.

Admission is FREE. Address: 16/1 Vardanants, Yerevan Phone · +374 10 580105 www.naregatsi.org

Հեռ.՝ (010) 599 629
Հասցե՝ 0010, Երևան Վազգեն Սարգսյան 3, Կառավարական տուն 2
Էլ-փոստ՝ info@escs.amsecretariat@escs.am