Search

«ԵԿԵՔ ԽԱՂԱՆՔ ՀԱՅԵՐԵՆ» – Ձեռնարկ

ՀԿ Կենտրոնը ձեզ է ներկայացնում «ԵԿԵՔ ԽԱՂԱՆՔ ՀԱՅԵՐԵՆ» ձեռնարկը, որն իր մեջ ամփոփում է հայկական ավանդական խաղերը։

Սույն ձեռնարկը պատրաստվել է ՀՀ Կրթության, գիտության, մշակու­յթի և սպորտի նախարարության աջակցությամբ։ Ձեռնարկի բովանդակության համար պատաս­խա­­նատվություն է կրում «ՀԿ Կենտրոն» քաղաքացիական հասարակության զարգացման հա­սա­րակական կազմակերպությունը։ Ձեռնարկի ստեղծման նպատակն է նպաստել ոչ նյութ­ա­կան մշա­կութային ժառանգության արժեքների պահ­պա­նու­թյանը, վերա­կեն­դանացմանն ու փոխանցմանը գալիք սերունդ­նե­րին՝ տեղանքին բնորոշ ավանդական խաղերի վերականգնման և ներկայացման միջոցով։ «Եկեք խաղանք հայերեն»․ Հայկական ավանդական խաղերի շտեմարան