ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
այբուբեն.jpg

Երևանում բացվել է Շուշիի գորգերի թանգարանից տարհանված նմուշների ցուցադրությունը

Երևանում՝ Ալ. Թամանյանի անվան ճարտարապետության ազգային թանգարան-ինստիտուտում, փետրվարի 20-ին բացվել է Շուշիի գորգերի թանգարանից պատերազմի...

այբուբեն.jpg

ԳԻՐՔ ՆՎԻՐԵԼՈՒ ՕՐԸ ԹԱՆԳԱՐԱՆՈՒՄ

Սիրելի ընկերներ, եթե դեռ չեք կողմնորոշվել՝ ինչ գիրք նվիրել, ապա փետրվարի 19-21-ն այցելելով մեր Թանգարան՝ կարող եք ձեռք բերել հետևյալ...

այբուբեն.jpg

Ժողովրդական տոներին ընդառաջ. Բարեկենդան և Տյառնընդառաջ

«Վերադարձ ինքնությանը» նախագծի շրջանակում Հովհաննես Շարամբեյանի անվան ժողովրդական արվեստների թանգարանը «Վարք Հայոց» ավանդական երգի-պարի...

այբուբեն.jpg

Սուրբ Սարգիս․ վերադարձ ինքնությանը

Մուրազատու Սուրբ Սարգիս, Դու հասնիս մըր էրկուսիս Կատարել սիրահարվածների փափագը, պաշտպանել հղիներին ու ճանապարհորդներին, հաղթանակ բերել...

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Image by Antonio Scalogna

Ալիշան Ղ., Հուշիկք հայրենեաց, հ. Բ, Վենետիկ, 1870
Ալիշան Ղ., Հին հավատք կամ հեթանոսական կրոնք հայոց, Վենետիկ, 1910
Ալպոյաճյան Ա., Հայ եպիսկոպոսի առաքելություն ի Հապեշիստան ժէ դարուն, Գահիրե, 1946
Ալպոյաճյան Ա., Պատմություն հայ Կեսարիոյ, հ. Բ,Կահիրե, 1937
Ավագյան Ս., Արճակի ազգագրական նյութեր, Երևան, ՀԱԻ ԱԲԱ, մաս 8
Բարսեղյան Ս., Արմուտլի գյուղի (Կարսի նահանգ) սովորությունները, Երևան, ՀԱԻ ԱԲԱ, 433, տետր 6
Բդոյան Վ., Երկրագործական մշակույթը Հայաստանում, Երևան, 1972
Բենսե, Բուլանըխ կամ Հարք գավառ, ԱՀ, Թիֆլիս, 1900, գիրք Զ, էջ 7-72
Գյոլեցյան Հ., Գյումրի, Լենինական, 1976, Երևան, ՀԱԻ ԱԲԱ, Տետր 2
Թոռլաքյան Բ., Ազգագրական նյութեր համշենահայերի և պոնտահայերի սոցիալական հարաբերությունների մասին, Երևան, ՀԱԻ ԱԲԱ, մաս 6, 230, տետր 3/30
Լալայան Ե., Բորչալուի գավառ, ԱՀ, Թիֆլիս,1903, գիրք 10, էջ 113-268
Լալայան Ե., Գանձակի գավառ, ԱՀ, Թիֆլիս,1900, գիրք Զ, էջ 232-382
Լալայան Ե., Զանգեզուր, ԱՀ, Թիֆլիս, 1898, գիրք Բ, էջ 7-116
Լալայան Ե., Մուշ, Տարոն, ԱՀ, Թիֆլիս, 1916, գիրք 26, էջ 149-194
Լալայան Ե., Նախիջևանի գավառ (Գողթն), ԱՀ, Թիֆլիս, 1904, գիրք 12, էջ 8-171
Լալայան Ե., Նոր Բայազետի գավառ, ԱՀ, Թիֆլիս, 1908, գիրք 17, էջ 86-125
Լալայան Ե., Սիսիան, ԱՀ, Թիֆլիս, 1898, գիրք Գ, էջ 105-260
Լալայան Ե., Վայոց Ձոր, ԱՀ, Թիֆլիս, 1906, գիրք 13, 1, էջ 139-166
Լալայան Ե., Վարանդա, ԱՀ, Թիֆլիս, 1898, գիրք Գ, 1, էջ 338-349
Լալայան Ե., Վան, Տոսպ, ԱՀ, Թիֆլիս, 1910, 2, գիրք 20, էջ 117-196
Լալայան Ե., Վասպուրական, Հաւատք, ԱՀ, Թիֆլիս, 1913, գիրք 25, էջ 21-60
Լալայան Ե., Ջավախք, ԱՀ, Շուշի, 1895-1896, գիրք Ա, էջ 117-378
Լիսիցյան Ստ., Զանգեզուրի հայերը, Երևան,1969
Խառատյան-Առաքելյան Հ., Հայ ժողովրդական տոները, Երևան, 2000
Խառատյան-Առաքելյան Հ., Հայ ժողովրդական տոները, Երևան, 2005
Հալաջյան Գ., Դերսիմի ազգագրական նյութերը, 1960, Երևան, ՀԱԻ, ԱԲԱ, մաս 5,15, 22, 23, 24
Հայաստանի խորհուրդ. Յունւար 17-ի նիստը. Տօներ սահմանելու մասին, Ժողովուրդ, Երևան, 14, 5 փետրվարի, 1919, էջ 4
Հարությունյան Ս., Հայ հին վիպաշխարհը, Երևան,1987
Հարությունյան Ս., Հայ առասպելաբանություն, Համազգայինի Վահէ Սէթեան տպարան, Բեյրութ, 2000
Հարությունյան Ս., Հին հայոց հավատալիքները, կրոնը, պաշտամունքն ու դիցարանը, Երևան, 2001
Ղազարյան Վ., Ղարաքիլիսա գավառի Բոզիգեղ գյուղի (այժմ` Գուգարքի շրջանի Մարգահովիտ գյուղի) ազգագրություն, ըստ պրոֆ. Ստ. Լիսիցյանի “ազգագրական հարցարանի”, 1981, Երևան, ՀԱԻ ԱԲԱ, 4/110, թղթ. 62
Ղազարյան Վ., Լոռու գավառի Դսեղ գյուղի ազգագրական նյութերը, 1970, Երևան, ՀԱԻ ԱԲԱ, մաս 6, էջ 460
Ղանալանյան Ա., Ավանդապատում, Երևան, 1969
Մալխասյան Հ., Ջավախք, Բարեկենդան, ԱՀ, Թիֆլիս,1897, գիրք Բ
Մանուկյան Ա., Հայ եկեղեցու տոները, Թեհրան, 1969
Մկրտչյան Ս., ԴԱՆ, ՀԱՊԹ-ի գիտարշավ, Ապարանի, Արագածի Ախուրյանի և Հրազդանի շրջաններ, 1986-1987 թթ, տետրեր` 1-3
Մկրտչյան Ս., ԴԱՆ, Իջևանի շրջան, 1990, թերթիկ 1-8
Մկրտչյան Ս., ԴԱՆ, Երևան,1996, թերթիկ 1-5
Մկրտչյան Ս., Հայաստանի Առաջին Հանրապետության բնակչության տոնածիսական համակարգը (1918-1920թթ.), ԼՀԳ, Երևան,1997, No 3, էջ 160-164
Մկրտչյան Ս., Պատմական հիշողությունը և տոնածիսական համակարգը, ԲԵՀ, Երևան, 1996, No 1, էջ 120-123
Մկրտչյան Ս., Հայոց տոնածիսական համակարգի էվոլյուցիան և պատմական առանձնահատկությունները վերջին հարյուրամյակում, Ավանդույթն ու նորույթը հայոց կենսապահովման մշակույթում, Երևան, 1998, էջ 26-28
Մկրտչյան Ս., Վայոց Ձորի բնակչության տոնական համակարգի էթնոսոցիոլոգիական բնութագիրը, Հայ ժողովրդական մշակույթ, Երևան, 1999, էջ 55-57
Մկրտչյան Ս., Հայոց քրիստոնեական տոների կենցաղավարման և բնակչության կրոնատածության վարքագծային փոփոխությունները 20-րդ դարում (էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն), Հայոց սրբերը և սրբավայրերը, Երևան, 2001, էջ 395-404
Մկրտչյան Ս., Ընտանիքն ու ազգակցական-բարեկամական միջավայրը տոների ավանդութացման համատեքստում, Ընտանիքի հետազոտման հիմնախնդիրները, Երևան, 2001, էջ 75-81
Մկրտչյան Ս., Գյումրեցիների տոնական և կրոնական վարքագծային փոփոխությունները վերջին հարյուրամյակում (էթնոսոցիոլոգիական ուսումնասիրություն), Գիտական աշխատություններ, Գյումրի, 2001, էջ 146-150
Մկրտչյան Ս., Մեղրեցիների տոնածիսական վարքագծային փոփոխությունները վերջին հարյուրամյակում (էթնոսոցիոլոգիական-ազգագրական հետազոտություն), Հայ ժողովրդական մշակույթ, 12-րդ, Երևան, 2004, էջ 103-107
Մկրտչյան Ս., Տերընդեզ-Տեառնընդառաջ տոնը հայոց ավանդական և արդի կենցաղում, Գիտելիք և խորհրդանշան, հավատալիք և սովորույթ, Երևան, 2006, էջ 141-153
Մկրտչյան Ս., Տոները ղարաբաղցիների ավանդական կենցաղում, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն. Անցյալը, ներկան և ապագան. միջազգային գիտաժողով, Ստեփանակերտ, 2006, էջ 133-135
Մկրտչյան Ս., Տոները հայոց արդի կենցաղում (էթնոսոցիոլոգիական ուսումնասիրություն), ՀԱԲ, N 22, Երևան, 2006, էջ 128-241
Մուրադյան Հ., Համշենի հայեր, ԱՀ, Թիֆլիս,1900, գիրք Զ, էջ 109-158
Նազարյանց Հ., Նախապաշարմունք, հ.1 (գործ Բ), Տփխիս,1878
Շահազիզ Ե., Նոր Նախիջևանը և նորնախիջևանցիք, ԱՀ, Թիֆլիս, 1902, գիրք 9, էջ 5-82
Պողոսյան Ե., Նոր տարւոյ տոնը հին ու նոր հայոց քով, Վիեննա, 1952
Սադոյան Վ., Երևանի ազգագրական նյութեր, 1967, Երևան, ՀԱԻ ԱԲԱ, մաս 18, 123, տետր 24
Սեմյոնով Լ., Հայկական տոմարի մի քանի հարցերի մասին, Մատենադարանի գիտական նյութերի ժողովածու, Երևան, 1941, 1, էջ 19-30
Տաղավարյան Ն., Հայոց հին կրոնները, Կ. Պոլիս, 1909
Տոների մասին, ՀՍԽՀ դեկրետների և հրամանների ժողովածու, պրակ 1, էջմիածին, 1921, էջ 69-70
Քաջբերունի, Հայկական սովորություններ. Տոներ, ԱՀ, Թիֆլիս, 1901, գիրք 7-8, էջ 113-204
Քեշիշյան Օ., Կաղանդ Պապային նկարագրին բնորոշումը, Հայաստանի կոչնակ, Նյու Յորք, 1965, հունվար, թիվ 1:
Օդաբաշյան Ա., Ամանորը հայ ժողովրդական տոնացույցում, ՀԱԲ, Երևան, 1978, 9, էջ 7-70
Խորենացի Մ., “Հայոց պատմություն”, Երևան, 1961
Պատմութիւն Սեբէոսի, աշխատասիությամբ, Գ. Վ. Աբգարյանի, Երևան, 1979
Բդոյան Վ., Հայ ազգագրություն, Երևան, 1974
Հարությունյան Ս., Հայ հին վիպաշխարհը, Երևան,1987
Հարությունյան Ս., Հայ առասպելաբանություն, Համազգայինի Վահէ Սէթեան տպարան, Բեյրութ, 2000
Հարությունյան Ս., Հին հայոց հավատալիքները, կրոնը, պաշտամունքն ու դիցարանը, Երևան, 2001
Ղանալանյան Ա., Ավանդապատում, Երևան, 1969
Ղափանցյան Գ., Արա Գեղեցիկի պաշտամունքը, Երևան, 1944
Թումանյան Գ., Արա Գեղեցիկ և Շամիրամ, Երևան, 2005
Աբեղյան Մ., Հայ ժողովրդական առասպելները Մովսես Խորենացու “Հայոց Պատմության”, Վաղարշապատ, 1899
Հարությունյան Ս., Հայ հին վիպաշխարհը, Երևան,1987
Հարությունյան Ս., Հայ առասպելաբանություն, Համազգայինի Վահէ Սէթեան տպարան, Բեյրութ, 2000
Հարությունյան Ս., Հին հայոց հավատալիքները, կրոնը, պաշտամունքն ու դիցարանը, Երևան, 2001
Ղանալանյան Ա., Ավանդապատում, Երևան, 1969
Սրվանձտեանց Գ., Գրոց ու բրոց, և Սասունցի Դավիթ կամ Մհերի դուռ, Կ. Պոլիս, 1874
Սրվանձտեանց Գ., Մանանայ, Կ. Պոլիս, 1876
Սրվանձտեանց Գ., Համով հոտով, Փարիզ, 1950
ՍԱՍՆԱ ԾՌԵՐ, Բ. Հատոր, Մասն 2-րդ, խմբագրեց՝ ակադեմիկոս Մանուկ Աբեղյան, աշխատակցությամբ՝ պրոֆեսոր Կարապետ Մ. Ոհանջանյանի, Երևան, 1951
ՍԱՍՆԱ ԾՌԵՐ, Գ. Հատոր, պատումների, գրառումները և բնագրի պատրաստումը՝ Սարգիս Հարությունյանի և Արուսյակ Սահակյանի, Երևան, 1979
ՍԱՍՈՒՆՑԻ ԴԱՎԻԹ, Հայ ժողովրդական հերոսավեպ, Երևան, 1981
ՍԱՍՆԱ ԾՌԵՐ, Դ. Հատոր, նոր պատումների գրառումը և բնագրի պատրաստումը՝ Սարգիս Հարությունյանի և Արուսյակ Աահակյանի, Երևահ, 1999
ՍԱՍՈՒՆՑԻ ԴԱՎԻԹ, Հայկական ժողովրդական էպոս, Նախաբանը՝ ակադեմիկոս Հովսեփ Օրբելու, նկարազարդումները՝ Հակոբ Կոջոյանի, Երևան, 2000:
Ախվերդյան Գ., Սայաթ-Նովա, Հայերեն խաղերի ժողովածու, Մոսկվա, 1852
Լևոնյան Գ., Հայ աշուղներ, Ալեքսանդրապոլ, 1892
Լևոնյան Գ., Հայերեն խաղերի լիակատար ժողովածու, Երևան, 1931
Մելիքյան Սպ., Ուրվագիծ հայ երաժշտության պատմության, Երևան, 1935
Կոմիտաս, Հոդվածներ և ուսումնասիրություններ, Երևան, 1941
Լևոնյան Գ., Հայ աշուղները և նրանց արվեստը, 1944
Ջիվանի, Երգերի ժողովածու, Երևան, 1955
Շերամ, Երգեր, Երևան,1958
Աշոտ, Գուսանի սերը, Երևան, 1958
Շահվերդյան Ա., Հայ երաժշտության պատմության ակնարկներ, Երևան, 1959
Թումանյան Հ., Սայաթ-Նովա, Երևան, 1963
Հարությունյան Ս., Երգի հանճարը, Երևան, 1963
Քոչոյան Ա., Սայաթ-Նովայի հայերեն խաղերի բառարան, Երևան, 1963
Գուսան Շերամ, Երգեր, ԳԱԱ Հաs. գիտությունների տեղեկագիր, N3, 1962
Հասրաթյան Մ., Սայաթ-Նովա, Երևան, 1963
Աթայան Ռ., Գուսան Հավասի, Երևան, 1963
Սայաթ-Նովա, Երգերի ժողովածու, Երևան, 1963
Իգիթ, Շիրակն իմ մուսան, Երևան, 1968
Մուրադյան Մ., Հայ երաժշտության պատմություն, Երևան, 1970
Աշուղ Շիրինի երգերի մեղեդիները, ԳԱԱ Պատմաբանասիրական հանդես,N 3,Երևան,1976
Աշոտ, Սիրո կրակներ, Երևան, 1974
Քոչարյան Ա., Հայ գուսանական երգեր, Երևան, 1976
Փահլևանյան Ա., Հայրենի երգեր, Երևան, 1980
Գուսան Հավասի, Երգեր առանց նվագակցության, /խմբ. Ռ.Աթայան, Մ. Մանուկյան/, Երևան 1983
Փահլևանյան Ա. Խահակյան Ա., Հայկական ժողովրդական երգեր և նվագներ, Երևան, 1984
Դուրգարյան Կ., Շիրակի հայ աշուղները, Երևան, 1986
Սևակ Պ., Սայաթ-Նովա, Երևան, 1987
Բախչինյան Հ., Սայաթ-Նովա. Կյանքը և գործը, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1988
Թահմիզեան Ն., Սայեաթ-Նովան և հայ գուսանա-աշուղական երգ-երաժշտությունը, Կալիֆորնիա, 1995
Ջիվանի, Ձայնագրյալ երգարան / կազմ. Մ. Մանուկյան/, Երևան, 1998
Բրուտյան Մ., Հայ քաղաքային ժողովրդական երաժշտության կատարողական արվեստի պատմության էջեր, Երևան, 2001
Բրուտյան Ա., Ռամկական մրմունջներ, Երևան, 2002
Բախչինյան Հ., Սայաթ-Նովա, Խաղեր, Երևան, 2003
Ջիվանու ծննդյան 150-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, 1996
Կերոն-2002, Ջավախքի գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2002
Սայաթ-Նովա, Դավթար, /նմանահանություն/, Երևան, 2005
Հայ աշուղագիտությունը և արդի հիմնախնդիրները, Գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2005
Աշուղական արվեստի Կովկասյան միջազգային փառատոն նվիրված Մեծն Սայաթ-Նովային, Գիտաժողովի զեկուցումների դրույթներ, Երևան, 2005